Việt Nam: Nhu cầu suy giảm nghiêm trọng , mua sắm 72% và ăn uống 50%

Việt Nam: Nhu cầu suy giảm nghiêm trọng , mua sắm 72% và ăn uống 50%, ảnh hưởng COVID-19

Thống kê của google(Toàn thế giới):
https://www.google.com/covid19/mobility/

FILE BÁO CÁO CHI TIẾT: https://drive.google.com/open?id=1Xc_fBTFyJepJmGiPIQEmnKMNk98Cdl7w